Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

1300: Χάρτης των περιοχών των Παλαιολόγων

L'ultimo Paleologo - Emanuele Rizzardi
1300: mappa dei dominii dei Paleologi e nascita dei Bey.
Trovare una mappa che spieghi la difficile situazione del 1300 non è affatto facile. Qualche settimana fa avevo postato una bella mappa disegnata a mano, che però non aveva indicazione dei confini politici. Perciò, oggi ve ne posto una ben dettagliata, oltre che stilisticamente interessante, e può essere una buona idea. Dopo le campagne di Alessio Filantropeno, l'impero è ancora la potenza dominante della regione, ma è ben presto impotente di fronte alla crescente potenza dei signori della guerra Turchi.
Oltre al neonato potentato ottomano, questo è il periodo dell'espansione dei Mentesheidi di Mileto e dei Karasid di Beikeshir (la vecchia Paleocastro), entrambi dotati di un esercito efficiente, ben addestrato e perfino di una flotta.
Considerate comunque che i confini fra l'impero e i bey erano molto porosi, perciò non vanno intesi come territori netti.
Artista della mappa sconosciuto

1300: a map about the Palaiologos domains and the rise of the beys.
To find a map showing the difficult situation of 1300 is not an easy task. Some weeks ago i posted a splendid handmade map, but it was not the best way to understand the political situation. So, today I will show a more detailed one, very good-looking for a quick information. After Philandropenos campaign, the empire still the most powerful state in the region, but it is powerless against the raise of the new turkish warlords. Apart from the newborn Ottomans, in this period we see the rise of the Mentesheids of Miletus and the Karasid of Belikeshir (former Paleokastron), with an effective army, well trained and even a fleet.
So, please consider the borders between the empire and the beys very soft, the division is not that hard as in the map.
Artist unknown

1300: Χάρτης των περιοχών του paleologi και γέννηση του Μπέη.

Η εύρεση ενός χάρτη που να εξηγεί τη δύσκολη κατάσταση του 1300 δεν είναι καθόλου εύκολο. Πριν από μερικές εβδομάδες ανέβασα έναν ωραίο χάρτη με το χέρι, αλλά δεν είχε καμία ένδειξη για πολιτικά σύνορα. Έτσι, σήμερα θα ποστάρω μια πολύ λεπτομερής, καθώς και στιλιστικά ενδιαφέρουσα, και μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Μετά τις εκστρατείες του Alessio Φιλανθρωπινό, η αυτοκρατορία εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη δύναμη της περιοχής, αλλά σύντομα είναι αβοήθητη μπροστά στην αυξανόμενη δύναμη των Τούρκων Πολέμαρχοι.
Εκτός από το νεογέννητο οθωμανική άρχοντα, αυτή είναι η περίοδος της επέκτασης της Μίλητο και της Beikeshir (το παλιό Παλαίκαστρο), τόσο εξοπλισμένες με έναν αποτελεσματικό, καλά εκπαιδευμένο στρατό, αλλά και στόλο.
Ωστόσο, θεωρούνταν ότι τα όρια μεταξύ της αυτοκρατορίας και του Μπέη ήταν πολύ πορώδες, οπότε δεν πρέπει να θεωρούνται καθαρά εδάφη.
Άγνωστος καλλιτέχνης χάρτη

1300: ένας χάρτης για τις περιοχές του Παλαιολόγου και την άνοδο των μπέηδες.

Το να βρεις έναν χάρτη που να δείχνει τη δύσκολη κατάσταση του 1300 δεν είναι εύκολο έργο. Πριν από μερικές εβδομάδες ανέβασα έναν υπέροχο χειροποίητο χάρτη, αλλά δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε την πολιτική κατάσταση. Έτσι, σήμερα θα δείξω μια πιο λεπτομερής, πολύ όμορφη για μια γρήγορη ενημέρωση. Μετά την εκστρατεία του Philandropenos, η αυτοκρατορία εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κράτος στην περιοχή, αλλά είναι αδύναμη απέναντι στην αύξηση των νέων Τούρκων πολέμαρχους. Εκτός από τα νεογέννητα Οθωμανοί, σε αυτή την περίοδο βλέπουμε την άνοδο των Mentesheids της Μίλητο και του Karasid του Belikeshir (πρώην Paleokastron), με έναν αποτελεσματικό στρατό, καλά εκπαιδευμένο και ακόμα και στόλο.
Γι ' αυτό, παρακαλώ σκεφτείτε τα σύνορα μεταξύ της αυτοκρατορίας και των μπέηδες πολύ μαλακά, το τμήμα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο στο χάρτη.
Καλλιτέχνης Άγνωστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου