Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Μανδρίτσα - Η κωμόπολις που έσβυσε (αποσπασμα ΑΠ. ΜΑΙΚΙΔΗ)

'' Φεύγοντας τό­τε άπ'έκεϊ μέ τόν χαλασμόν, εγκατέλειψαν μιά Μανδρίτσα σ' όλο το μεγαλεΐον της ,μέ την αίγλη, την ζωντάνια, τήν οϊκονομικήν άνθηρότητα και τήν έν γένει προβολήν της εις όλους τους τομείς της δραστηριότητος, υπόδειγμα εις τήν περιφέρειαν, και τώρα βρέθηκαν μκροστά σέ χαλάσματα και ερείπια τά όποια αντιμετώπισαν μέ πόνον εις  τήν ψυχήν ''

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου