Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Η κατασκευή τύμβων στην αρχαία Θράκη - Μικρή Δοξιπάρα

Η κατασκευή τύμβων στην αρχαία Θράκη αρχίζει από την προϊστορική περίοδο και συνεχίζεται ως την ύστερη αρχαιότητα.Οι τύμβοι βρίσκονται κυρίως σε κορυφές χαμηλών υψωμάτων ή σε άλλες περίοπτες θέσεις.
Στις αρχές του 2ου αιώνα μχ. τέσσερα μέλη μιας πλούσιας

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Τό κάστρο (ο καλές)

    Στην απέναντι όχθη του ποταμού Άρδα δυτικά του χωριού σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση βρίσκεται κάστρο  βυζαντινό , πρόκειται για ένα λόφο που από την ανατολική πλευρά του συνορεύει με το ποταμι ενώ με τους γύρω λόφους το χωρίζουν απότομες χαράδρες είναι στην ουσία ένα φυσικό
οχυρό.


   Εκεί κατά την προφορική παράδοση κλείστηκαν κάτοικοι και μετά από πολιορκία σφαγιάστηκαν από τους τούρκους .
   Οι πολιορκημένοι ήταν πάρα πολλοί και οι τούρκοι όταν κατάφεραν να μπουν στο κάστρο’’ απ’τα μπεχτισιωτικα αμπέλια ‘’ ήταν ανελέητοι έσφαξαν αδιακρίτως ‘’κολύμπησε το άλογο στο αίμα ‘’.


   Το κάστρο είναι κατάφυτο από πασχαλιές σε διάφορα χρώματα που όπως λέει η παράδοση είναι ένα χρώμα για κάθε ομάδα ανθρώπων (κόκκινο για τις γυναίκες,  μωβ για τους γέρους ,άσπρο για τα παιδιά κ.τ.λ.)που βρήκαν εκεί  βίαιο θάνατο .
  

    Ερείπια του φρουρίου βρίσκονται σήμερα πλέον σε βουλγαρικό έδαφος στα σύνορα με την Ελλάδα, στο λόφο μεταξύ των χωριών Slaveevo και Huhla και σε απόσταση αναπνοής από το χωριό Μηλιά .
   Το φρούριο χτίστηκε τον 4ο αιώνα μαζί με άλλα κάστρα για την προστασία της νέας τότε πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης αφού έγινε η μετακίνηση της έδρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη . Κατά την περίοδο αυτή λοιπόν , μια σειρά από νέα φρούρια κατασκευάστηκαν κοντά στη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας το φρούριο Καλές ήταν ένα από αυτά.

Το συγκεκριμένο κάστρο αναφέρεται

ως Καλές στην ελληνική τοπική γλώσσα ,

ως Baluk Ντερέ (ρυάκι των ψαριών ) στην τουρκική,

ως Ροδοστίτσα στα Βουλγαρικά .

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής που είναι σε εξέλιξη από βούλγαρους αρχαιολόγους τα τελευταία χρόνια στο φρούριο βρέθηκε μια νεκρόπολη του 11-ου αιώνα .

Πιθανώς το φρούριο να καταστράφηκε το πρώτο μισό του 13-ου αιώνα, επειδή δεν βρέθηκαν ευρήματα από μια μεταγενέστερη περίοδο.

Βιβλιοθήκη της Βουλής, μια «Επίτομος Έκθεσις» που συνετάγη στην Αδριανούπολη στις 20 Οκτωβρίου 1875

Το Αλεποχώρι στον νομό Έβρου, είναι ένα παλαιό και μικρό χωριό στα δυτικά του Διδυμοτείχου και εγγύτατα στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Ελληνικό χωριό, παλαιόθεν. Ας πάμε τώρα στα 1875. Υπάρχει για τη χρονιά αυτή στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, μια «Επίτομος Έκθεσις» που συνετάγη στην Αδριανούπολη στις 20 Οκτωβρίου 1875, από τον Ιάκωβο Κωνσταντινίδη και αναφέρεται σε πόλεις και χωριά της Θράκης. 
Στο κεφάλαιο «Παρατηρήσεις» για τα χωριά της επαρχίας Λιτίτζης (Ορτάκιοϊ, Ακαλάνι, Λιτίτζα, Πλαβού κλπ.) αναφέρει, ότι το Αλεποχώρι είχε «300 ψυχάς και 50 οικίας».
*Εικόνα από τον υστεροβυζαντικό ναό του Αγίου Αθανασίου Αλεποχωρίου
         «Προ 106 ετών αι κώμαι αύται ούσαι ως εκ της παραδόσεως γίνεται δήλον, πολυπληθέστεραι, επυρπολήθησαν και ελεηλατήθησαν παρά των βαρβάρων Τούρκων εξαγριωθέντων ως φαίνεται εκ της κατ’ αυτών επαναστάσεως των της Πελοποννήσου Ελλήνων (1770). Αι εκκλησίαι ή αι κατά καιρούς ανακαλυπτόμεναι αρχαιότητες μαρτυρούσιν λαμπρώς περί των αρχαιοτήτων αυτών. Τα χωρία ταύτα εκτός των υπερόγκων φόρων, ους ετησίως τελούσιν τη Αυτ. Κυβερνήσει επιβάλλονται εις εκτάκτους, ως λ.χ. εσχάτως γενήσαν κίνησιν των εφέδρων. Κατά την ενταύθα διάβασιν αυτών μόνο το Αλεποχώριον λ. Οθ. 15 προς διατροφήν εξόδευσεν. Εντεύθεν ευλόγως δύναταί τις να εικάση τίνος ένεκεν τα χωρία ταύτα ολονέν απορούσιν».

Η Μηλιά ή Μπεχτεδες

Η  Μηλιά ή Μπεχτεδες 
η ιστορία του χωριού   όπως μου τη διηγήθηκε ο παππούς  μου
Η Μηλιά συγκαταλέγεται στα γηγενή χωριά του Τριγώνου. Την πρωτοσυναντούμε ως Bektas, βακούφι (τσιφλίκι) του Βαγιαζήτ του Α' με χριστιανικό πληθυσμό το 1389, παρόλο που η ονομασία

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010

ΘΕPΑΠΕIO

ΘΕPΑΠΕIO


Στo Θεραπειό, Ρωμαϊκά λoυτρά και ιαματικές πηγές βρίσκoνταν δυτικά τoυ χωριoύ. Κoντά στo Θεραπειό, μέσα στo πoτάμι, υπήρχε μία πηγή, πoυ κάθε χρόνo τo δεκαπενταύγoυστo ανάβλυζε θερμό ιαματικό νερό. Μαζευόταν κόσμoς πoυ γιατρευoταν. Όμως σκεπάστηκαν, γιατί oι Τoύρκoι πoυ πρoσέρχoνταν λεηλατoύσαν την περιoχή. Αργότερα oι χριστιανoί άνoιγαν λάκκoυς σε μια πλαγιά και έκαιγαν ξύλα. Πάνω στα κάρβoυνα άπλωναν χόρτα και ξάπλωναν όσo άντεχαν. Επειδή αρκετoί γιατρεύoνταν oνoμάστηκε Θεραπείoν.

ΤΟΥΜΠΕΣ - ΤΥΜΒΟΙ - ΤΟΥΜΠΟΥΔΕΣ

Θεόδωρος ΚυρκούδηςΤΟΥΜΠΕΣ - ΤΥΜΒΟΙ - ΤΟΥΜΠΟΥΔΕΣ

Η ΙΘ' εφoρεία πρoϊστoρικών και κλασσικών αρχαιoτήτων Κoμoτηνής, κατάρτισε τoπoγραφικό κατάλoγo όλων των ταφικών τύμβων πoυ υπάρχoυν στις περιoχές Τριγώνoυ, Ορεστιάδας και Διδυμoτείχoυ.

Τo σύνoλo των ταφικών τύμβων ανέρχεται στoυς 122 και δημoσιεύεται στo Αρχαιoλoγικό Δελτίo 33 τoυ 1978, με τα παλιά τoπωνυμία.

Εμείς εδώ θα αναφερθoύμε στoυς 52 τoυ Τριγώνoυ.

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Μοναστήριον της Λαμπούς (Παναγία η Λάμπουσα )

Ή ιστορία της Μονής αύτης κατά τόν Λαμπουσιάδην φθάνει σε πολύ παλαιά χρόνια, διότι μιά μαρμάρινη επιγραφή φέρει "χρονoλογίαν 1089

"ΙΟΥΣΤΙΝΟΝ ΤΕΘΑΠΤΑΙ ΝΕΚΡΟΝ ΕΝΘΑΔΕ ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΟΥΣ ΟΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΕΗΕ ΤΕΧΝΗ ΜΑΛΛΟΝ Δ' ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΣΕΙ


ΕΝ ΕΤΕΙ 1691 ΜΑΡΤΙΟΥ 9

(Παναγία η Λάμπουσα )
    
    Σε ένα άλλο ανυπόγραφο και αχρονολόγητο χειρόγραφο που έχει σταλεί προς τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανουπόλεως περιγράφεται ένα μοναστήρι που υπήρχε στην περιοχή του Μουσταφά Πάσα (περιοχή Σβίλεγκραντ σήμερα). 
    Το εκπληκτικό είναι, ότι ουσιαστικά και με σημερινούς όρους, καταγγέλλεται… ιδιωτικοποίηση μοναστηριών!

Απογραφές πληθυσμών Τριγώνου Έβρου

Ως περιοχή “Τρίγωνο” στο βόρειο Έβρο ορίζεται, το κομμάτι του νομού με πλευρές τις συνοριακές γραμμές της χώρας με Βουλγαρία και Τουρκία και βάση τον ποταμό Άρδα, παραπόταμο του Έβρου τον οποίο τέμνει κάθετα.


ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1961


-Δήμος Αλεξανδρούπολης: 20987-Κοινότητα Φερών: 4600, Δορίσκος: 581 Πόρος: 507 Αρδάνιο: 654Καβησσός: 817 Μοναστηράκι: 364-Επαρχία Αλεξανδρούπολης: 38327-Δήμος Διδυμοτείχου: 7894-Επαρχία Διδυμοτείχου: 44169- Δήμος Νέας Ορεστιάδας: 13948-“Τρίγωνο”: Ορμένιο: 1347 Πτελέα: 867 Πάλλη: 480 Δίκαια: 1181Δίλοφος: 407 Μαράσια: 654 Κριός: 261 Καναδάς: 373 Άρζος: 488Πλάτη: 592 Ελαία: 845 Κόμαρα: 1119 Κυπρίνος:1125Θεραπειόν: 430 Μηλέα: 462 Πεντάλοφος: 1615 Πετρωτά: 1510

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΡΤΑΚΙΟΪ


Βιογραφικό Δελτίο Ονομασία τοπωνυμίου ΟΡΤΑΚΙΟΪ

    Το Ορτάκιοϊ (σημερινή ονομασία Ιβαϊλογκραντ), βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δεξιά του ποταμού Άρδα σε απόσταση 4-5 χιλιομέτρων και είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στη νότια πλευρά ενός λόφου.
    Απέχει 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αδριανούπολης και άλλα τόσα βορειοδυτικά του Διδυμοτείχου.
    Ο οικισμός σχηματίστηκε στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνα..

ΛΙΤΙΤΣΑ


Βιογραφικό Δελτίο Ονομασία τοπωνυμίου ΛΙΤΙΤΣΑ
Βρίσκεται 2χλμ νοτιοδυτικά από το Ορτάκιοϊ. Διοικητικά υπάγονταν στο Βιλαέτι και Σαντζάκι Αδριανουπόλεως, στον Κάζα του Ορτάκιοϊ. Εκκλησιαστικώς ήταν έδρα της ομώνυμης Μητρόπολης Το 1884 στη Λίτιτσα ζούσαν 175 οικογένειες και υπήρχε ένα σχολείο με 95 μαθητές. Το 1904 κατοικούσαν 1078 κάτοικοι και λειτουργούσε ένα σχολείο Αρρένων και ένα Παρθεναγωγείο με συνολικό αριθμό μαθητών 110.

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

ΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
Η Μπάρα και η Γυαλιά ήταν δύο από τα παλιά χωριά του Τριγώνου, που σήμερα δεν υπάρχουν. Τα άλλα γηγενή, που υφίστανται μέχρι σήμερα είναι τα Μαράσια, ο Πεντάλοφος, τα Πετρωτά, η Μηλιά και το Θεραπειό.
Από τη διάλυση της Μπάρας δημιουργήθηκαν η Πλάτη και το Σπήλαιο, ενώ από τη Γυαλιά δημιουργήθηκε η Ελιά και ενισχύθηκαν πληθυσμιακά το Σπήλαιο, η Στέρνα και η Λεπτή.
Όπως προαναφέρθηκε η Μπάρα και η Γυαλιά ήταν τα κατ' εξοχήν γηγενή χωριά που έπαψαν να υπάρχουν, γι' αυτό θα ασχοληθούμε διεξοδικά με την αναζήτηση της ιστορικής τους ταυτότητας.

Ένα δραματικό επεισόδιο στη Μηλιά.


Ένα δραματικό επεισόδιο στη Μηλιά.

Ένα δραματικό επεισόδιο στη Μηλιά. Δυτικά του χωριού λίγες εκατοντάδες μέτρα σ'ένα μικρό φαράγγι βρίσκεται μια ωραία τοποθεσία, η ωραιότερη ίσως του χωριού, τα Καβάκια. Κάτω από τις άγριες και τις ήμερες λεύκες,

Σάββατο 10 Απριλίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΛΙΑΣ
ΜΗΛΙΑ
Στη Μηλιά υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά και βρέθηκε ένα αργυρό (ασημένιο) θασιακό τετράδραχμο του 2ου π.Χ. αιώνα. Το νόμισμα αυτό δείχνει τον εμπορικό δρόμο που ακολουθούσαν οι αρχαίοι.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου